BIG Register

De Wet BIG, Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen wie in dit register is ingeschreven, mag de door de wet beschermde titel Gezondheidszorgpsycholoog BIG (GZ-psycholoog), Psychotherapeut BIG of Klinisch Psycholoog BIG voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. Deze titel geeft aan dat de drager deskundig wordt geacht.

De Gezondheidszorgpsycholoog BIG is een generalistisch opgeleid psycholoog.

De Psychotherapeut BIG is een specialist die zich specifiek richt op de psychotherapeutische behandeling voor de complexere en meer in de persoonlijkheid van de patiënt gewortelde problematiek. De psychotherapeut hanteert verschillende methodieken, kan persoons- maar ook klachtgericht werken en werkt vanuit het perspectief van het individu maar ook van zijn leefomgeving, zoals werk en gezin.

De Klinisch Psycholoog BIG heeft een grote deskundigheid en veel ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling van complexe psychische problemen. De verschillende vormen van klinische psychologie worden ingezet ter verlichting van psychische spanningen en depressies en in het algemeen ter bevordering van de geestelijke gezondheid.

Alle psychologen binnen PPBA staan minimaal als Gezondheidszorgpsycholoog geregistreerd in dit BIG-register. Voor meer informatie over de het BIG-register kunt u kijken op www.bigregister.nl .

Een Eerstelijnspsycholoog is een psycholoog, die naast de BIG-registratie de aantekening Eerstelijnspsycholoog NIP heeft. Een Eerstelijnspsycholoog is werkzaam in de eerstelijn van de gezondheidszorg en is een hulpverlener, vaak dichtbij huis te vinden, die u concreet helpt bij vragen of psychische problemen. Zij werken veelal praktisch, probleemgericht en in overleg met de huisarts.